natpis cover boja-02

TEME

TEME / TOPICS

 1. TEMELJNA ISTRAŽIVANJA I NEUROPATOLOGIJA U AB 
  BASIC RESEARCH AND NEUROPATHOLOGY OF AD
 2. RANA DIJAGNOSTIKA I BIOLOŠKI BILJEZI AB
  TIMELY DIAGNOSTICS AND BIOMARKERS OF AD
 3. EPIDEMIOLOGIJA, RIZIČNI FAKTORI I PREVENCIJA AB
  EPIDEMIOLOGY, RISK FACTORS AND PREVENTION OF AD
 4. KLINIČKA ISTRAŽIVANJA U AB
  CLINICAL RESEARCH IN AD
 5. KLINIČKA OBILJEŽJA AB I PRIKAZI SLUČAJEVA
  CLINICAL CHARACTERISTICS OF AD AND CASE REPORTS
 6. FARMAKOTERAPIJA DEMENCIJA
  PHARMACOTHERAPY OF DEMENTIA
 7. NE-FARMAKOLOŠKE INTERVENCIJE U AB
  NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS IN AD
 8. SKRB ZA OBOLJELE OD DEMENCIJE
  CARE FOR PEOPLE WITH DEMENTIA
 9. NE-ALZHEIMEROVE DEMENCIJE  
  NON-ALZHEIMER DEMENTIA
 10. KVALITETA ŽIVOTA U DEMENCIJI  
  QUALITY OF LIFE IN DEMENTIA
 11. DRUŠTVA I UDRUGE ZA AB I SKUPINE SAMOPOMOĆI
  AD ASSOCIATIONS AND SUPPORT GROUPS
 12. PALIJATIVNA SKRB U DEMENCIJI
  PALLIATIVE CARE IN DEMENTIA
 13. OSTALE TEME 
  OTHER TOPICS